در خواست انشعاب برق

مراحل واگذاری انشعاب

۱-مراجعه به خدمات مشترکین قسمت مربوطه واحد پذیرش متقاضی

۲-تکمیل فرم تقاضای برق در واحد پذیرش
۳-اعلام زمان بازدید وتهیه کروکی يا طرح از سوي مسئول پذيرش
۴-دریافت فیش های مربوطه از واحد خدمات مشترکين
۵-ارائه فیشهای پرداخت شده به واحد خدمات مشترکین جهت کنترل نهائي
۶-مراجعه به واحد نصب انشعاب جهت نصب کنتور
مدارک لازم جهت درخواست انشعاب

۱-متقاضیان برق خانگی ارائه درخواست متقاضی

۲-متقا ضیان کشاورزی ارائه پروانه بهره برداری معتبر از سازمان آب منطقه اي يا جهاد کشاورزي با قيد قدرت و زمان اعتبار
۳-متقاضیان صنعتی ارائه پروانه کسب معتبر یا گواهي فعاليت صنعتي از اتحاديه صنوف مربوطه يا اتحاديه شرکتهاي تعاوني صنعتي و همچنين ارائه يکي از مدارك زير براي مشتركين صنعتي ديماندي
جواز تاسیس -موافقت اصولی -کارت شناسائی- گواهي فعاليت صنعتي و پروانه بهره برداري معتبر
۴-متقاضیان عمومی ارائه نامه از ارگان مربوطه
۵-متقاضیان سایر مصارف ارائه درخواست متقاضی
۶-قبض همسایه
۷-اصل سند ملک یا پروانه ساختمانی معتبر
هزینه انشعابات غیردیماندي

۱- هرمتقاضی و یا مشترک می تواند براي هر واحد مسکوني ؛ تجاري ؛عمومي صنعتي ؛ کشاورزي و غيره درخواست برقراري يا هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب برق را بنمايد . قبول درخواست برقراري (يا تغيير درمشخصات) انشعاب برق منوط به حصول شرايط زير است:

 شرکت امکانات لازم جهت برقراری و یا تغیير انشعاب برق مورد نياز متقاضي را داشته باشد.
 متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهاي برق و يا هزينه هاي تامين برق در محل مورد نظر يا هر محل ديگري به شرکت يا ساير شرکتهاي تابعه وزارت نيرو نداشته باشد.
 موانعی که رفع آن عملی نباشد؛ برای انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.

 در محل انشعاب دیگری با همان کاربری وجود نداشته باشد.

۲- تعیین میزان جريان برق مورد نياز متقاضي براي انشعابات کمتر از ۳۰ کيلووات از اختيارات شرکت است ؛ به استثنای انشعاب برق تولید کشاورزی که در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداري صارده توسط سازمانهاي آب منطقه اي ( منطبق با آمپراژهاي استاندارد مندرج دربند۶۴-۴) تعيين خواهد شد .
۳- هزینه های عمومی برقراري انشعاب از مالک و يا متقاضي دريافت مي شود؛ ولي انشعاب منحصراّ مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دريافت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از متقاضي وصدور قبض دريافت وجه بنام پرداخت کننده يا متقاضي وهمچنين برقراري انشعاب متقاضي دليل برمالكيت يا شناسايي حقي براي افراد مذكور نسبت به ملك نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *